Semalt: Google analitikasynda salgylanma spamyny nädip süzmeli?

Spam, girýän sanly zibil, nirede çykýandygyna garamazdan görmek islemersiňiz. Şahsy maglumatlaryňyzy ulanmagy maksat edinýär, onlaýn bank hasabyňyzdan pul çykarýar we kompýuteriňize wiruslary we zyýanly programmalary göçürip alýar. Spamerler, e-poçta, blog teswirleri, sosial media halaýan we forumlaryňyz arkaly sizi tapmagy başarýarlar. “Google Analytics” -iň kömegi bilen, analitika hasabatyňyzy ýok edýän we marketing kararlaryny ýaramazlaşdyrýan spam traffik botlaryna at goýmak aňsat.

Referrer spam näme?

Referrer spamy, ugrukdyryjy spam, ugradylan bomba, log spam, gözleg spamy diýlip hem atlandyrylýar, web gözlegçiler sahypaňyza birnäçe gezek girmek üçin galp salgylanma URL-lerini ulanýan gözleg motory spam usulydyr. Web gözlegçiler, belli bir marka adynyň arkasynda gizlenmäge synanyşýarlar we başga bir sahypanyň web sahypaňyza kanuny görnüşleri hödürleýändigine ynanmak isleýärler. “Google Analytics” hasabynda bu täsiri web trafiginiň salgylanma sanawynda görüp bilersiňiz. Şol sanawy barlamak üçin, Alma opsiýasyna basmaly we soňra ugrukdyrmalar opsiýasyna basmaly. Google Analytics sahypaňyza traffik iberýän URL-leri sanawlaýar.

Olary nädip süzmeli?

Bu ýerde “Semalt” -yň ýokary hünärmeni Aleksandr Peresunko size geljekde sahypaňyzy indekslemekden spam botlaryny nädip tapmalydygyny we süzgüçini görkezer.

1. Ilki bilen, ugrukdyryjy spambotlary kesgitlemeli. Munuň üçin Google Analytics hasaby açmaly we Admin bölümine basmaly.

2. Ondan soň, “Traffhli traffik” opsiýasyna basmaly we “eferollamalar” opsiýasyna basmaly. Bikanun ugrukdyryjy web sahypalarynyň sanawyny görseňiz, botlaryň sahypaňyza gaýdyp gelmeginiň öňüni alýan süzgüçleri düzmeli.

3. Süzgüçlere basmak üçin Görkeziş bölümini saýlamaly.

4. Indiki ädim, Filtr goşmak opsiýasyna basmak we täze süzgüç döretmek.

5. Www.abc.com üçin salgylanma spamy ýaly süzgüçleriňize elmydama dogry at bermeli.

6. Süzgüç görnüşi üçin “Custom” opsiýasyna basmaly.

7. Ondan soň, galp traffigi aýyrmaly. Süzgüç nagşy görnüşi üçin bu bölegi nädogry ýazýandygyňyza göz ýetiriň. Has giňişleýin maglumat üçin Google-yň goldaw gollanmasyny barlap bilersiňiz.

8. Ulanyjylar süzgüç üçin 255 simwol bilen çäklenýär, şonuň üçin spam botlary we ýazmak üçin köp domen bar bolsa, olary bölmeli.

9. Süzgüçi döredeniňizden soň, penjiräni ýapmazdan ozal Saklamak düwmesine basmagy ýatdan çykarmaň.

Süzgüçleriň web trafigine esaslanýan görnüşlere nähili täsir etjekdigini barlamak mümkin. Süzgüçleriňiziň dogry işleýändigine göz ýetirmek üçin ýygy-ýygydan barlamaly. Alýan traffigiň mukdaryna baglylykda, ugrukdyrmalar sanawyny ýygy-ýygydan barlap bilersiňiz. Iberilýän spam web sahypaňyza girmeýär. Munuň ýerine galp görnüşler döredýär we dyzma derejesi 100%. Şeýle hem, sahypaňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin arwah spamyny bloklamaly. Munuň üçin sahypaňyza girýänleriň çeşmelerini tassyklamaga esaslanýan dogry at filtrlerini döretmeli.